Nieuwsbrief einde schooljaar


Samenstelling van de klassen - Visie


Beste ouders,

Hierbij willen we graag wat toelichting geven omtrent de schoolvisie van de samenstellingen van de klas- of leergroepen voor de komende schooljaren. Deze visie wordt gedragen door het volledig schoolteam.
Tot op vandaag werden kleutergroepen altijd opnieuw samengesteld naar het volgend schooljaar toe. Klasgroepen in de lagere afdeling konden daarentegen integraal overgaan naar het volgend leerjaar. In het schoolreglement staat vermeld dat dit echter niet per definitie het geval is. Visies moeten regelmatig bijgestuurd en geactualiseerd worden. Naar de toekomst toe en met het nieuwe leerplan ZILL in het vooruitzicht, is het team van mening dat dit ook moet gebeuren met de visie betreffende de jaarlijkse samenstelling van de klas(leer)groepen. Bijgevolg zal er in de toekomst elk schooljaar een herverdeling gebeuren van de klasgroepen. Deze gang van zaken zal ingevoerd worden volgens een systeem van geleidelijkheid. Het voltallig schoolteam besliste om volgend schooljaar te starten met de kleuterafdeling en de onderbouw van de lagere afdeling (1ste, 2de en 3de leerjaar). Voor de bovenbouw (4de en 5de leerjaar) is dit volgend schooljaar niet van toepassing.

Hierbij enige toelichting.

Visie samenstelling van de klas- of leergroepen

Waarom herverdelen we de klas- of leergroepen elk schooljaar opnieuw?
Het opnieuw verdelen van klas- of leergroepen heeft als doel dat alle leerlingen van eenzelfde leeftijdsgroep elkaar leren kennen. Vriendschappen zijn wisselend. Het is in geen geval de bedoeling om vriendjes en vriendinnetjes van elkaar af te zonderen. Er wordt echter altijd rekening gehouden met echte vriendschappen. Soms kunnen kinderen dermate opgeëist worden door hun vriend(in) zodat het kind in een onderdanige rol wordt gedrukt. We leren om vriend te zijn van iedereen.  Het schoolteam streeft vooral naar een eenheidsgevoel tussen alle leerlingen van éénzelfde leerjaar… en naar de toekomst toe ook tussen alle leerlingen van leerjaaroverschrijdende leergroepen… (Cfr. nieuw leerplan ZILL).
Er mag geenszins een vorm van ongezonde wedijver in de hand gewerkt worden tussen verschillende leergroepen. Integendeel! Het is de ambitie om harmonie en samenhorigheid bij onze meisjes en jongens waar te maken!
Een groep kinderen is steeds in evolutie. Door groepen te herverdelen kunnen we groepen terug gelijkwaardig maken. Sommige combinaties van kinderen blijken niet altijd succesvol te zijn. Bij het jaar na jaar behouden van de klasgroepen merken we dat bepaalde groepen sterker zijn dan andere.
Tijdens het schooljaar wordt ook steeds meer klasoverschrijdend gewerkt waardoor er steeds meer afgeweken wordt van vaste ‘klas’groepen.

Welke positieve effecten zijn er?
Het herverdelen van groepen heeft een erg positief effect op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Het is goed dat kinderen met anderen leren (en kunnen) omgaan. Het is voor de kinderen een leerproces, een groeiproces waar ze socialer, assertiever, sterker en zelfverzekerd van worden. Het draagt bij tot een goede sfeer tussen alle kinderen over de leerjaren heen. Karakters die steeds botsen hebben een negatieve klassfeer tot gevolg. Dit heeft effect op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.
Op basis van welke criteria worden kinderen verdeeld?
Er wordt in zekere mate gekozen voor heterogene klassen. (Een kangoeroeklas in de lagere afdeling kan in de toekomst eventueel een uitzondering op de regel zijn).
Binnen ons schoolteam maken we er werk van om elk jaar opnieuw de klas(leer)groepen in te richten volgens een aantal duidelijke criteria:
*een evenwicht van groepen met relationeel welbevinden 
*een evenwicht in competenties van sterke en minder sterke leerlingen 
  (op basis van kleuterobservaties en gegevens zoals LVS/rapporten)
*een evenwicht in de draagkracht van zorgleerlingen
*een evenwicht van meisjes en jongens
*thuiscontext: gescheiden ouders, kansarmoede, anderstalige nieuwkomers,…
Door heel regelmatig in groepjes te werken, heel wat klasdoorbrekende activiteiten te organiseren en door daguitstappen, meerdaagse extra-muros uitstappen,… krijgen we een goed zicht op verschillende relaties tussen kinderen. 
We zorgen er altijd voor dat kinderen met meerdere goede vrienden doorstromen naar een nieuw leerjaar.
Ook is het belangrijk dat het aantal kinderen met extra zorg in een klas in evenwicht blijft om elk kind de aandacht te kunnen geven waar het recht op heeft.
 Het samenstellen van een klas- of  leergroep gebeurt dus niet zomaar. Het is een heel proces dat met de nodige zorg en inzicht door het hele team gedragen wordt.

Hoe gaan wij te werk?
Tijdens een leerjarenoverleg in mei (juni) verdelen alle leerkrachten van eenzelfde leerjaar, indien nodig in overleg met de zorgcoördinator en de directeur, de leerlingen over de klassen voor het volgende schooljaar. Ze doen dit aan de hand van de vijf bovenstaande criteria. 
Dit voorstel wordt ook afgetoetst bij andere collega’s die nauw samenwerken met uw kind: de ambulante leerkrachten, turnleerkrachten, leerkrachten van het vorige schooljaar,…
De opmerkingen worden herbekeken in een volgend overleg. Elke verandering wordt steeds opnieuw besproken. Samen wordt dan gezocht naar een consensus. 
Voorstel:
- Leerjarenoverleg in juni
- Door klasleerkrachten, zorgleerkrachten, eventueel LO leerkrachten, zoco
- Beslissing wordt genomen, bij problemen komt de directeur tussen. (lijsten zijn dus definitief).             
De opgestelde klaslijsten worden vervolgens doorgegeven aan de leerkrachten van het volgend schooljaar. 
Er wordt een moment vrijgemaakt waarbij de leerkrachten van het vorig schooljaar de nodige informatie doorgeven aan de nieuwe leerkracht(en). 

Wanneer worden de nieuwe klaslijsten bekend gemaakt? 
De klassamenstellingen worden gecommuniceerd in de laatste week van het schooljaar. Eenmaal de klasindeling bekend is, wordt er niets meer veranderd. Het is immers een weloverwogen keuze.

In het belang van onze kinderen hopen we u met deze info van dienst te zijn.
Vriendelijke groet,
Het schoolteam

Leerlingenraad 2017-2018


Leerlingenraad 2017-2018


3de leerjaar: Katho Tanghe, Willem Roose, Alessandra Cretu, Mathis Benoot

4de leerjaar: Merel Vermote, Vinnie Vandendriessche, Julie Van Oost, Casey-James Quataert

5de leerjaar: Diethe Baeyaert, Arno Watteeuw, Hanne Van den Bossche, Tieben Raes

6de leerjaar: Eline Vercruysse, Arjen Clarisse, Saar Verduyn, Milan Tanghe