Infoavond Vernieuwing Speelplaats Sint-Laurentiusstraat - MOS


Sportieve start van een gouden schooljaar 2016-2017

Beste ouders,

                Met een ruim aanbod aan internationale, sportieve evenementen zoals het Europees voetbalkampioenschap, de Tour de France en uiteraard de Olympische Spelen, behoort de grote vakantie van 2016 ondertussen ook alweer tot de databank van onze herinneringen. 1 september 2016 is voor onze school niet alleen de start van het nieuw schooljaar 2016-2017 maar ook een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van onze school. 1 september 2016 staat voortaan geregistreerd als de dag waarop onze school definitief toegetreden is tot de Scholengroep Sint-Rembert. Voor onze dierbare dorpsschool Het Dorp Zedelgem, die met alle zekerheid haar eigenheid zal bewaren, betekent de toetreding tot deze grotere scholenassociatie een absolute meerwaarde. In naam van het schoolteam en alle kinderen, wens ik hierbij alvast mijn bijzondere dank te betuigen aan alle mensen van het voormalig schoolbestuur van de Vrije Basisscholen Zedelgem voor de jarenlange en vrijblijvende inzet voor een voortreffelijk bestuur van onze school.

                Met een enthousiast team van goed getrainde leerkrachten en tal van administratieve en ondersteunende klasbakken, starten we dit schooljaar heel sportief, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin van het woord. Met de Olympische Spelen als aanzet en het daaraan verbonden gedachtengoed “Deelnemen is belangrijker dan winnen”, willen we dit schooljaar de sportieve accenten meer dan ooit in de kijker plaatsen. De fakkel met het Olympisch vuur is na twee maanden vakantiegeneugten aangekomen in onze schoolarena om er gedurende het hele schooljaar 2016-2017 volop te flakkeren tussen laaiend enthousiaste kinderen en een kanjer van een schoolteam, aangemoedigd vanuit de tribunes door eveneens laaiend enthousiaste supporters, bestaande uit ouders, grootouders en een pak sympathisanten.

Hierbij verklaar ik het schooljaar 2016-2017 officieel voor geopend:Bij de start van dit schooljaar graag uw aandacht voor onderstaande praktische zaken:

Wil graag het instemmingsformulier ‘opvoedingsproject en schoolreglement’ voor akkoord ondertekenen en terugbezorgen via de klastitularis. De schoolbrochure is ook terug te vinden op de website van de school.

Onze nieuwe schoolkalender is alweer een pareltje om U tegen te zeggen. De schoolkalenders worden volgende week bezorgd via de gezinsoudsten.

Een bijzonder welgemeende dank aan fotograaf Kurt Vansteelant, drukkerij Captains of Printing en de vele sponsors. Dankzij hen kunnen we u deze wondermooie kalender gratis aanbieden.


·         Dagelijks melk of fruitsap (vrijblijvend): intekening voor verbruik op maandelijkse basis
·         Tutti Frutti (vrijblijvend): elke week een stuk fruit op woensdag gedurende 30 schoolweken (start eerste week van oktober). Om het op Tutti Fruttidag (woensdag) gezond te houden, laten we op die dag geen suikerhoudende koeken of tussendoortjes toe. Een gezonde vervanger mag uiteraard wel.
Ook fruitdag op vrijdag: leerlingen brengen zelf een stuk fruit mee van thuis.
·         Verjaardagstraktatie: laat de kinderen creatief en gezond trakteren op hun verjaardag.  Bijgevolg raden we hierbij snoeptraktaties stellig af!

·         Veiligheidsjasjes: Met aandrang vragen we dat de leerlingen een veiligheidsjasje dragen om naar school te komen; ook leerlingen die te voet of met de auto naar school worden gebracht. De veiligheidsjasjes worden eveneens aangetrokken bij elke verplaatsing met de klas buiten de school.
·         Schoolpoort Groenestraat: open om 8u00 in de voormiddag en om 12u45 in de namiddag. We dringen er op aan dat de kinderen niet vroeger aanwezig zijn. De gemachtigde opzichter heeft voor 100 % de belangrijke taak om de kinderen veilig de straat over te loodsen en kan bijgevolg niet de taak op zich nemen om toezicht te houden nabij de schoolpoort.

We hanteren volgende principes:
-      Allen samen het probleem aanpakken
-      Niet talmen, onmiddellijk handelen
-      Regelmatig thuis controleren
-      Regelmatig gerichte controles op school (alvast na vakanties)
-      Kriebelmama’s of –papa’s gezocht
-      Op aanraden van de sportdienst van de gemeente worden leerlingen met luisjes of neetjes niet toegelaten in het zwembad, dit als preventieve maatregel

·         3de kleuterzwemmen: dank aan het oudercomité
-      Grote troef in onze school
-      Eerste 5 beurten te betalen via de maandelijkse schoolrekening
-   De overige beurten bekostigd door tussenkomst oudercomité waarvoor hartelijk dank!
·        
6de leerjaar: gratis
·         Dank aan het gemeentebestuur voor de billijke kostprijs! 

·         Afwezigheden leerplichtige leerlingen (let wel: wettelijk)
-     Ziektebriefje van de school (agenda) geldig tot maximum 3 opeenvolgende kalender dagen
-   Ziekte op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag geldt als ziekte voor 4 kalender dagen (hier is dus een doktersattest vereist)
-      Maximum 4 ziektebriefjes per schooljaar
-      Doktersbriefje vereist vanaf 4de dag afwezig


·         Naamtekenen brooddozen: Met aandrang graag vermelding van de naam van uw dochter of zoon op hun brooddoos, zeker aan te raden voor de kleuters.

 ·         Voor- en naschoolse opvang:          
-      Altijd op afdeling Kerkplein
-      ’s Morgens vanaf 7u00; ’s avonds tot 18u00
-      Studie voor lagere afdeling tot 17u00
-      Leerlingen van de Groenestraat worden ’s morgens en ’s avonds begeleid van en naar de opvang
-      Op woensdagmiddag worden de leerlingen om 13u00 begeleid van de schoolopvang naar de buitenschoolse kinderopvang ‘Stekelbees’.
-      Voor de kinderen die gedurende een langere periode in de opvang blijven, is het altijd aangeraden om een vieruurtje te voorzien.

Sommige ouders zijn altijd bereid om allerhande bruikbaar materiaal voor klasactiviteiten te schenken aan de school, waarvoor hartelijke dank. Denk maar aan doosjes, potjes, flesjes, tweedehands speelgoed,... Hierbij echter de dringende vraag om steeds de klastitularis of de directie in te lichten vooraleer het materiaal afgezet wordt op school en niet ongevraagd het materiaal in een of ander lokaal te plaatsen.

·         - Fietszoektocht oudercomité: zondag 11 september 2016 (zie folder
      -MOS-Project speelplaats afdeling Sint-Laurentiusstraat: infoavond op woensdag 21 september
·        - Eetfestijn: zaterdag 15 oktober
      -Quiz ‘k Wist Het 16: vrijdag 2 december
  
·         Vrijdag (uitzonderlijk op andere dagen)
·         Schoolpost op geel papier

De parkeerstrook voor de bus in de afdeling Sint-Laurentiusstraat moet tijdens de zwemweek altijd op woensdagmorgen vrij blijven zodat de leerlingen onmiddellijk na het belteken veilig op de bus kunnen stappen. We rekenen op uw begrip. 


Om uw planning goed te kunnen bijhouden, vindt u hierbij enkele data tijdens het eerste trimester. Door eventuele omstandigheden kan deze kalender in de loop van het trimester nog worden aangepast of aangevuld. Daarvan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht. Op de website van de school www.vbzedelgem-dorp.be zal binnenkort ook de volledige kalender van het schooljaar en andere informatie terug te vinden zijn. Onze prachtige schoolkalender biedt ruimte om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Aarzel niet om u voor al uw vragen te allen tijde te richten tot de leerkrachten, het secretariaat of de directie. 

SCHOOLKALENDER VBS HET DORP 2016-2017, 1 ste trimester


Wij kijken uit naar een sportieve klepper van een schooljaar. We hebben alle vertrouwen in een buitengewone samenwerking met u en uw kinderen, die wij zonder uitzondering beschouwen als de meest bewonderenswaardige atleten die er zijn. Van harte dank voor het vertrouwen in onze school!


Een vriendelijke en sportieve septembergroet,
Het schoolteam VBS Het Dorp
Xavier Vandaele, directeurSchooljaar 2016-2017, enkele data

SCHOOLJAAR 2016-2017

Zoals eerder al meegedeeld, treedt onze school vanaf 1 september 2016 toe tot de scholengroep Sint-Rembert. We kijken alvast uit naar een veelbelovende samenwerking met alle scholen die deel uitmaken van deze scholengroep. Hierbij danken we alvast ook alle mensen van ons schoolbestuur die een vlotte overgang hielpen bewerkstelligen.
 
Onze school is terug open:
-      Van woensdag 17 tot vrijdag 19 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-  Vanaf maandag 22 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet voor het maken van een afspraak. Neem hiervoor best telefonisch contact met ons op via het nummer 050 20 93 40 of via e-mail: info@vbzedelgem-dorp.be!

Tot slot nog enkele data om te noteren.
Vooraleer we op donderdag 1 september terug van start gaan, organiseren we ook nog de OPENDEURDAG op maandag 29 augustus 2014 van 17u00 tot 19u00.

Noteer alvast ook de facultatieve verlofdagen en de pedagogische werkdagen!
De facultatieve verlofdagen werden vastgelegd op:
-      maandag 6 februari 2017
-      maandag 8 mei 2017
De pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln) gaan door op:
-      woensdag 23 november 2016
-      woensdag 18 januari 2017 

Nieuwsbrief aan de ouders eind juni 2016

Zedelgem, 24 juni 2016
Dierbare ouders,                                                


Remember: op 1 september 2015 vlogen we met volle moed het schooljaar 2015-2016 in. Na een boeiende vlucht met enkele tussenstops vliegen we er voor enkele weken terug uit. Momenteel zijn we in volle voorbereiding op een veilige landing over een kleine week, meer bepaald op donderdag 30 juni 2016 om 11u45.

Ondanks een prachtig verloop van de voorbije tien maanden, kunnen we er echter niet omheen dat onze schoolfamilie op het einde van dit schooljaar ondergedompeld is in een diepe droefenis omwille van het onverwacht overlijden van Luc, de man van Juf Linda uit het zesde leerjaar. Passende woorden hiervoor zijn moeilijk te vinden. We zullen Luc herinneren als een droom van een vent met een positieve kijk op het leven. We wensen Juf Linda en familie ons welgemeend medeleven en de allerbeste sterkte toe.

Om u tijdig te informeren omtrent de schoolorganisatie voor het schooljaar 2016-2017 wil ik u hierbij graag de klassenindeling toelichten.
Voor het organiseren van de klassen zijn scholen wettelijk afhankelijk van het aantal lestijden op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Met de beschikbare lestijden willen we alvast te allen tijde overbevolking binnen de klasgroepen vermijden en tevens maximale kwaliteit aanbieden aan onze leerlingen. 

Zo menen wij, na grondig overleg met het schoolteam en de Raad van Bestuur, een weloverwogen en verantwoorde organisatie te kunnen voorleggen. Voor het schooljaar 2016-2017 zal de klassenindeling er als volgt uitzien:

Voor de kleuterafdeling: 7 klasgroepen
* twee peuter/eerste kleuterklassen (hierbij rekening houdend met aangroei in de
loop van het schooljaar)         
* één klasgroep met oudste eerste kleuters
* twee klasgroepen 2de kleuter
* twee klasgroepen 3de kleuter

In de lagere afdeling: 11 klasgroepen
- Afdeling Kerkplein:
         * 2 X eerste leerjaar
         * 2 X tweede leerjaar
- Afdeling Groenestraat:
         * 2 X derde leerjaar                                                   
         * 2 X vierde leerjaar
         * 1 X vijfde leerjaar
* 1 X zesde leerjaar
         * 1 X combinatieklas vijfde/zesde leerjaar

Voor elke klasgroep (kleuter en lager) worden de nodige lestijden bewegingsopvoeding voorzien. Daarnaast voorzien we ook een ruim lestijdenpakket voor ondersteunende zorg. 

Aangezien wij er de voorkeur aan geven om u tijdig en nog vóór de grote vakantie op de hoogte te brengen in welk klas en bij welke klastitularis(sen) uw dochter of zoon volgend schooljaar zal vertoeven, verwijzen we graag naar het bijhorend strookje. Zo willen wij heel graag een transparante communicatie met u, als ouders, verzorgen en in de toekomst bovendien nog bevorderen. De keuze die wij voor uw kind maakten, is gebaseerd op grondig en deskundig overleg binnen het team volgens weloverwogen criteria. We rekenen hierbij eveneens op een wederzijds vertrouwen. Alvast van harte dank hiervoor!

Hierbij willen we nog het een en ander meedelen ten einde een zo goed mogelijke afronding van het schooljaar 2015-2016 te verzekeren.

-  Op dinsdag 28 juni krijgen de leerlingen van de lagere afdeling hun eindrapport mee naar huis.

-      Op dinsdag 27 juni is er voor de lagere afdeling eventueel nog mogelijkheid tot vrijblijvend oudercontact in het klaslokaal van uw zoon of dochter tussen 16u00 en 18u00. Deze service bieden we u aan voor het geval u mogelijk nog dringende zaken wenst te bespreken met de klastitularis.

-      Op donderdag 30 juni eindigt de school voor uw kapoen om 11u45. Er is nog opvangmogelijkheid tot 13u00.  In de namiddag is er dus geen school meer en kunnen onze kinderen genieten van een welverdiende grote vakantie. De landelijke kinderopvang is open vanaf 13u00.

-   De school blijft administratief nog open van vrijdag 1 juli  tot en met donderdag 7 juli tussen 9u00 en 12u00. 

Wij vragen graag ook nog aandacht voor het Batjesweekend van 13 en 14 augustus waarop het oudercomité een en ander organiseert in de school, afdeling Groenestraat. Info hieromtrent volgt nog! En wees gerust, het wordt de moeite!

SCHOOLJAAR 2016-2017
Zoals eerder al meegedeeld, treedt onze school vanaf 1 september 2016 toe tot de scholengroep Sint-Rembert. We kijken alvast uit naar een veelbelovende samenwerking met alle scholen die deel uitmaken van deze scholengroep. Hierbij danken we alvast ook alle mensen van ons schoolbestuur die een vlotte overgang hielpen bewerkstelligen.
 
Onze school terug open:
-      Van woensdag 17 tot vrijdag 19 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-  Vanaf maandag 22 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet voor het maken van een afspraak. Neem hiervoor best telefonisch contact met ons op!

Tot slot nog enkele data om te noteren.
Vooraleer we op donderdag 1 september terug van start gaan, organiseren we ook nog de OPENDEURDAG op maandag 29 augustus 2014 van 17u00 tot 19u00.

Noteer alvast ook de facultatieve verlofdagen en de pedagogische werkdagen!
De facultatieve verlofdagen werden vastgelegd op:
-      maandag 6 februari 2017
-      maandag 8 mei 2017
De pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln) gaan door op:
-      woensdag 23 november 2016
-      woensdag 18 januari 2017 

Ik wil in naam van het schoolteam graag iedereen hartelijk bedanken voor dit heel mooi schooljaar.  Wij danken alle kinderen en hun ouders voor het vertrouwen en wensen iedereen een aangenaam einde schooljaar en een ontspannende, grote vakantie toe.

Een vriendelijke en warme zomergroet,
Xavier Vandaele
Directeur, VBS Het Dorp

Nieuwsbrief krokusvakantie


                                                                    


Zedelgem, 4 februari 2016

Beste ouders,

Na een korte periode van vijf intense weken na de kerstvakantie, krijgen we alweer de kans om even wat stoom af te laten en te genieten van een weliswaar vroege krokusvakantie. Hierbij graag even uw aandacht voor volgende puntjes.

  • Vasten-Aswoensdag
Op aswoensdag 10 februari om 10u00 is er een aangename, kindvriendelijke themaviering in onze Sint-Laurentiuskerk met de vormelingen. Misschien kan u uw dochter of zoon ook aansporen om samen met de vormelingen en mensen van de parochie de vastenperiode aan te vangen. We nodigen alle kinderen, ouders en grootouders uit om een askruisje te komen ontvangen.


  • Digitale info en communicatie
Onlangs kreeg u een document met richtlijnen om u te registreren voor het krijgen van info vanuit de school via e-mail. Mocht u uw gegevens nog niet doorgegeven hebben, kan u dit nog steeds online doorgevenhttp://mailing.vbzedelgem-dorp.be. U mag dit ook doen via de klastitularis.

  • Dikke Truiendag
Op maandag 15 februari 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de twaalfde keer Dikke Truiendag. Zo wil men iedereen sensibiliseren omtrent de klimaatproblematiek. Op die dag zullen we de verwarming enkele graden lager zetten en vragen we aan onze kinderen  om een truitje meer aan te trekken.


  • Op tijd op school
Graag vragen we vriendelijk, maar toch met aandrang, extra aandacht voor het tijdig op school aanwezig zijn van onze kinderen. Zowel voor uw kind(eren) als voor hun juf of meester optimaliseert het ‘op tijd zijn’ de werking in de klas. Tevens beschouwen we ‘op tijd zijn’ als een belangrijke attitude. We rekenen graag op uw begrip.


  • Zwemweek                                                                                                      De week na de krokusvakantie is zwemweek.

  • Leerlingenrekeningen
Ten gevolge van de toetreding tot de scholengroep Sint-Rembert op 1 september 2016, schakelen we vanaf februari 2016 al over op het nieuw administratief programmapakket dat gangbaar is binnen de Sint-Rembertgroep. Bijgevolg zullen de leerlingenrekeningen van januari en februari samengevoegd worden op één factuur. Deze factuur wordt u bezorgd in de loop van maart. Dank om de rekeningen tijdig te vereffenen.

  • Naamtekenen persoonlijke spullen
We vragen hierbij ook nog eens extra aandacht om zoveel mogelijk persoonlijke kledij en materiaal te naamtekenen. Dit voorkomt heel wat problemen in de vaak eindeloze zoektocht naar de eigenaar van de verloren voorwerpen (cf. veiligheidsjasjes, gymkledij,…).


  • ‘Rostjes’-actie in Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Berichten over ‘mensen op de dool’ zijn al een tijd niet weg te houden uit het nieuws. Uit contacten met de opvangcentra blijkt, dat men kampt met
noden in de voorziening van materialen en spullen die kunnen dienen om de vrije tijd zinvol in te vullen. Dat kan gaan over creamateriaal, spellen, basissport- en spelspullen (ballen, fietjses, rackets,…).
Daarom willen alle scholen de krachten bundelen om iedereen te mobiliseren om deel te nemen aan een inzamelactie van kleine ‘rosse’ euromuntjes.
Met onze school nemen we deel aan deze actie tot en met 24 februari. Mocht u dus ‘rostjes’ hebben, geef ze dan gerust mee naar school met uw dochter of zoon.


  • Paasontbijt                                                                                       Het paasontbijt gaat door op paasmaandag 28 maart 2016. Info volgt.

  • WIJZIGING DATUM EETFESTIJN                                                                  Het eetfestijn van de school gaat dit jaar niet door op zondagmiddag 5 juni (zoals op de schoolkalender vermeld) maar wel op zaterdagavond 4 juni, dit gecombineerd met een heuse kinderrommelmarkt op zaterdagnamiddag. Verdere info volgt nog.

Eetfestijn 
zaterdag 4 juni 2016


Het schoolteam wenst aan uw kind(eren) een ontspannende krokusvakantie toe om er daarna met volle energie zes weken terug tegenaan te gaan tot de paasvakantie.

Een deugdzame krokusgroet,
Het schoolteam
Xavier Vandaele, directeur