Infoavond Vernieuwing Speelplaats Sint-Laurentiusstraat - MOS


Sportieve start van een gouden schooljaar 2016-2017

Beste ouders,

                Met een ruim aanbod aan internationale, sportieve evenementen zoals het Europees voetbalkampioenschap, de Tour de France en uiteraard de Olympische Spelen, behoort de grote vakantie van 2016 ondertussen ook alweer tot de databank van onze herinneringen. 1 september 2016 is voor onze school niet alleen de start van het nieuw schooljaar 2016-2017 maar ook een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van onze school. 1 september 2016 staat voortaan geregistreerd als de dag waarop onze school definitief toegetreden is tot de Scholengroep Sint-Rembert. Voor onze dierbare dorpsschool Het Dorp Zedelgem, die met alle zekerheid haar eigenheid zal bewaren, betekent de toetreding tot deze grotere scholenassociatie een absolute meerwaarde. In naam van het schoolteam en alle kinderen, wens ik hierbij alvast mijn bijzondere dank te betuigen aan alle mensen van het voormalig schoolbestuur van de Vrije Basisscholen Zedelgem voor de jarenlange en vrijblijvende inzet voor een voortreffelijk bestuur van onze school.

                Met een enthousiast team van goed getrainde leerkrachten en tal van administratieve en ondersteunende klasbakken, starten we dit schooljaar heel sportief, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin van het woord. Met de Olympische Spelen als aanzet en het daaraan verbonden gedachtengoed “Deelnemen is belangrijker dan winnen”, willen we dit schooljaar de sportieve accenten meer dan ooit in de kijker plaatsen. De fakkel met het Olympisch vuur is na twee maanden vakantiegeneugten aangekomen in onze schoolarena om er gedurende het hele schooljaar 2016-2017 volop te flakkeren tussen laaiend enthousiaste kinderen en een kanjer van een schoolteam, aangemoedigd vanuit de tribunes door eveneens laaiend enthousiaste supporters, bestaande uit ouders, grootouders en een pak sympathisanten.

Hierbij verklaar ik het schooljaar 2016-2017 officieel voor geopend:Bij de start van dit schooljaar graag uw aandacht voor onderstaande praktische zaken:

Wil graag het instemmingsformulier ‘opvoedingsproject en schoolreglement’ voor akkoord ondertekenen en terugbezorgen via de klastitularis. De schoolbrochure is ook terug te vinden op de website van de school.

Onze nieuwe schoolkalender is alweer een pareltje om U tegen te zeggen. De schoolkalenders worden volgende week bezorgd via de gezinsoudsten.

Een bijzonder welgemeende dank aan fotograaf Kurt Vansteelant, drukkerij Captains of Printing en de vele sponsors. Dankzij hen kunnen we u deze wondermooie kalender gratis aanbieden.


·         Dagelijks melk of fruitsap (vrijblijvend): intekening voor verbruik op maandelijkse basis
·         Tutti Frutti (vrijblijvend): elke week een stuk fruit op woensdag gedurende 30 schoolweken (start eerste week van oktober). Om het op Tutti Fruttidag (woensdag) gezond te houden, laten we op die dag geen suikerhoudende koeken of tussendoortjes toe. Een gezonde vervanger mag uiteraard wel.
Ook fruitdag op vrijdag: leerlingen brengen zelf een stuk fruit mee van thuis.
·         Verjaardagstraktatie: laat de kinderen creatief en gezond trakteren op hun verjaardag.  Bijgevolg raden we hierbij snoeptraktaties stellig af!

·         Veiligheidsjasjes: Met aandrang vragen we dat de leerlingen een veiligheidsjasje dragen om naar school te komen; ook leerlingen die te voet of met de auto naar school worden gebracht. De veiligheidsjasjes worden eveneens aangetrokken bij elke verplaatsing met de klas buiten de school.
·         Schoolpoort Groenestraat: open om 8u00 in de voormiddag en om 12u45 in de namiddag. We dringen er op aan dat de kinderen niet vroeger aanwezig zijn. De gemachtigde opzichter heeft voor 100 % de belangrijke taak om de kinderen veilig de straat over te loodsen en kan bijgevolg niet de taak op zich nemen om toezicht te houden nabij de schoolpoort.

We hanteren volgende principes:
-      Allen samen het probleem aanpakken
-      Niet talmen, onmiddellijk handelen
-      Regelmatig thuis controleren
-      Regelmatig gerichte controles op school (alvast na vakanties)
-      Kriebelmama’s of –papa’s gezocht
-      Op aanraden van de sportdienst van de gemeente worden leerlingen met luisjes of neetjes niet toegelaten in het zwembad, dit als preventieve maatregel

·         3de kleuterzwemmen: dank aan het oudercomit√©
-      Grote troef in onze school
-      Eerste 5 beurten te betalen via de maandelijkse schoolrekening
-   De overige beurten bekostigd door tussenkomst oudercomit√© waarvoor hartelijk dank!
·        
6de leerjaar: gratis
·         Dank aan het gemeentebestuur voor de billijke kostprijs! 

·         Afwezigheden leerplichtige leerlingen (let wel: wettelijk)
-     Ziektebriefje van de school (agenda) geldig tot maximum 3 opeenvolgende kalender dagen
-   Ziekte op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag geldt als ziekte voor 4 kalender dagen (hier is dus een doktersattest vereist)
-      Maximum 4 ziektebriefjes per schooljaar
-      Doktersbriefje vereist vanaf 4de dag afwezig


·         Naamtekenen brooddozen: Met aandrang graag vermelding van de naam van uw dochter of zoon op hun brooddoos, zeker aan te raden voor de kleuters.

 ·         Voor- en naschoolse opvang:          
-      Altijd op afdeling Kerkplein
-      ’s Morgens vanaf 7u00; ’s avonds tot 18u00
-      Studie voor lagere afdeling tot 17u00
-      Leerlingen van de Groenestraat worden ’s morgens en ’s avonds begeleid van en naar de opvang
-      Op woensdagmiddag worden de leerlingen om 13u00 begeleid van de schoolopvang naar de buitenschoolse kinderopvang ‘Stekelbees’.
-      Voor de kinderen die gedurende een langere periode in de opvang blijven, is het altijd aangeraden om een vieruurtje te voorzien.

Sommige ouders zijn altijd bereid om allerhande bruikbaar materiaal voor klasactiviteiten te schenken aan de school, waarvoor hartelijke dank. Denk maar aan doosjes, potjes, flesjes, tweedehands speelgoed,... Hierbij echter de dringende vraag om steeds de klastitularis of de directie in te lichten vooraleer het materiaal afgezet wordt op school en niet ongevraagd het materiaal in een of ander lokaal te plaatsen.

·         - Fietszoektocht oudercomit√©: zondag 11 september 2016 (zie folder
      -MOS-Project speelplaats afdeling Sint-Laurentiusstraat: infoavond op woensdag 21 september
·        - Eetfestijn: zaterdag 15 oktober
      -Quiz ‘k Wist Het 16: vrijdag 2 december
  
·         Vrijdag (uitzonderlijk op andere dagen)
·         Schoolpost op geel papier

De parkeerstrook voor de bus in de afdeling Sint-Laurentiusstraat moet tijdens de zwemweek altijd op woensdagmorgen vrij blijven zodat de leerlingen onmiddellijk na het belteken veilig op de bus kunnen stappen. We rekenen op uw begrip. 


Om uw planning goed te kunnen bijhouden, vindt u hierbij enkele data tijdens het eerste trimester. Door eventuele omstandigheden kan deze kalender in de loop van het trimester nog worden aangepast of aangevuld. Daarvan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht. Op de website van de school www.vbzedelgem-dorp.be zal binnenkort ook de volledige kalender van het schooljaar en andere informatie terug te vinden zijn. Onze prachtige schoolkalender biedt ruimte om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Aarzel niet om u voor al uw vragen te allen tijde te richten tot de leerkrachten, het secretariaat of de directie. 

SCHOOLKALENDER VBS HET DORP 2016-2017, 1 ste trimester


Wij kijken uit naar een sportieve klepper van een schooljaar. We hebben alle vertrouwen in een buitengewone samenwerking met u en uw kinderen, die wij zonder uitzondering beschouwen als de meest bewonderenswaardige atleten die er zijn. Van harte dank voor het vertrouwen in onze school!


Een vriendelijke en sportieve septembergroet,
Het schoolteam VBS Het Dorp
Xavier Vandaele, directeur